CHIKARA > CHIKARAについて > 会社沿革

会社沿革

2012年 香港で香港先進電子有限会社設立、DIPインダクタとトランスファーを主要品目として販売。
 
2013年 会社運営順調、規模拡大、主要販売品目を拡充。
 
2014年  300万元の売上目標に達成、育て上げた優秀なセールスとエンジニアが会社の長期発展のために堅固な基礎を筑いた。
 
2015年 業務規模拡大、江西にCHIKARA江西工場新設。
 
2016年 東莞に東莞CHIKARA有限会社設立。
 
2017年 大量受注によりCHIKARA江西工場生産ラインを拡張。